Kars Şube

Adres: Şehitler Mahallesi 119 Sokak No:4/3 KARS

Tel: (0474) 223 60 66

Mail: kars@durakasansor.com